Základní anglická nepravidelná slovesa

Tabulka níže obsahuje základní anglická nepravidelná slovesa, kterých je něco málo přes 50. Pro každé sloveso v infinitivu naleznete oba jeho minulé tvary a český překlad. Součástí tabulky je i výslovnost, kterou do budoucna plánujeme rozšířit i o mluvené slovo - tak, že si budete moci každé nepravidelné sloveso reálně poslechnout .

Tento seznam můžete využít k učení a procvičování základních sloves. Pomocí tlačítka můžete skrýt minulé tvary a v duchu si je doplňovat. Kliknutím na prázdnou buňku poté zobrazíte každý tvar jednotlivě, nebo kliknutím na tlačítko zobrazíte zpět všechny tvary základních anglických nepravidelných sloves.

Infinitiv Past Simple Past Participle Překlad
B
buy [bai]bought [bo:t]bought [bo:t]koupit
begin [bi'gin]began [bi'gaen]begun [bi'gan]začít
bring [brink]brought [bro:t]brought [bro:t]přinést
C
come [kam]came [keim]come [kam]přijít
cost [kost]cost [cost]cost [cost]stát(o ceně)
D
do [du:]did [did]done [dan]konat/dělat
draw [dro:]drew [dru:]drawn [dro:n]kreslit/táhnout
dream [dri:m]dreamt [dremt]dreamt [dremt]snít
drink [drink]drank [draenk]drunk [drank]pít
drive [draiv]drove [dreuv]driven [drivn]jezdit/řídit
E
eat [i:t]ate [eit]eaten [i:tn]jíst
F
feel [fi:l]felt [felt]felt [felt]cítit
find [faind]found [faund]found [faund]najít
forget [fe'get]forgot [fe'got]forgotten [fe'gotn]zapomenout
G
get [get]got [got]got [got]dostat(se)
give [giv]gave [gei:v]given [givn]dát
go [geu]went [vent]gone [gon]jít
H
have [have]had [haed]had [haed]mít
K
know [neu]knew [nju:]known [neun]znát
L
leave [li:v]left [left]left [left]opustit
lend [lend]lent [lent]lent [lent]pujčit si
lie/down [lai]lay [lei]lain [lein]ležet/ulehnout
lose [lu:z]lost [lost]lost [lost]ztratit
M
make [meik]made [meid]made [meid]dělat/vyrobit
meet [mei:t]met [met]met [met]potkat
P
pay [pei]paid [peid]paid [peid]platit
put [put]put [put]put [put]položit/dát(kam)
R
read [ri:d]read [red]read [red]číst
run [ran]ran [raen]run [ran]běžet
S
say [sei]said [sed]said [sed]říci
see [si:]saw [so:]seen [si:n]vidět
sell [sel]sold [seuld]sold [seuld]prodat
send [send]sent [sent]sent [sent]poslat
sing [sin]sang [saenk]sung [san]zpívat
sit [sit]sat [saet]sat [saet]sedět
sleep [sle:p]slept [slept]slept [slept]spát
speak [spi:k]spoke [speuk]spoken [speukn]mluvit
spend [spend]spent [spent]spent [spent]strávit/utratit
stand [staend]stood [stud]stood [stud]stát
T
take [teik]took [tuk]taken [teikn]brát
teach [ti:č]taught [to:t]taught [to:t]vyučovat
tell [tel]told [teuld]told [teuld]říci
think [think]tought [tho:t]tought [tho:t]myslit
U
understand [ande'staend]understood [ande'stud]understood [ande'stud]rozumět
W
wake(up) [weik]woke [weuk]woken [weukn]vzbudit(se)
wear [wear]wore [wo:]worn [wo:n]nosit(na sobě)
write [rait]wrote [reut]written [ritn]psát