Nepravidelná slovesa angličtina - tabulka

Důležitá anglická nepravidelná slovesa, která bohatě stačí pro běžné použití, Vám přinášíme v přehledné tabulce níže. Kompletní seznam, včetně zastaralých a málo používaných nepravilených sloves zde neuvádíme - můžete jej nalézt například na Wikipedii.

Tabulku sloves níže můžete využít k procvičování a učení. Pomocí tlačítka jednoduše skryjete nepravidelné tvary a klikem na jednotlivé buňky tabulky příslušné nepravidelné sloveso zobrazíte. Všechna slovesa pak můžete zobrazit najednou pomocí tlačítka .

Infinitiv Past Simple Past Participle Překlad
A
arise [əˈraiz]arose [əˈrouz]arisen [əˈrizn]povstat, vzniknout
awake [əˈweik]awoke [əˈwouk]awaked [əˈweikt]probudit se
B
be [bi:]was/were [woz, wəz/ wə:, wə]been [bi:n]být
bear [beə]bore [bo:]borne [bo:n]nést
bear [beə]bore [bo:]born [bo:n]narodit
become [biˈkam]became [biˈkeim]become [biˈkam]stát se
begin [biˈgin]began [biˈgæn]begun [biˈgan]začínat
bend [bend]bent [bent]bent [bent]ohýbat se
bid [bid]bade [beid, bæd]bidden [bidn]poroučet, rozkazovat
bind [baind]bound [baund]bound [baund]vázat
bite [bait]bit [bit]bitten [bitn]kousat
bleed [bli:d]bled [bled]bled [bled]krvácet
blend [blend]blended [blendid]blended [blendid]míchat, mísit
blow [blou]blew [blu:]blown [bloun]foukat, vanout
break [breik]broke [brouk]broken [broukən]lámat, rozbíjet
breed [bri:d]bred [bred]bred [bred]pěstovat, plodit
bring [briŋ]brought [bro:t]brought [bro:t]přinést
broadcast [bro:dka:st]broadcast [bro:dka:st]broadcast [bro:dka:st]vysílat rozhlasem
build [bild]built [bilt]built [bilt]stavět
burn [bə:n]burnt [bə:nt]burnt [bə:nt]hořet, pálit
burst [bə:st]burst [bə:st]burst [bə:st]prasknout, puknout
buy [bai]bought [bo:t]bought [bo:t]kupovat
C
cast [ka:st]cast [ka:st]cast [ka:st]vrhat, odlévat
catch [kæč]caught [ko:t]caught [ko:t]chytat
choose [ču:z]chose [čouz]chosen [čouzn]vybrat si, zvolit
cling [kliŋ]clung [klaŋ]clung [klaŋ]lpět, lnout
come [kam]came [keim]come [kam]přijít
cost [kost]cost [kost]cost [kost]stát (cena)
creep [kri:p]crept [krept]crept [krept]lézt, plazit se
cut [kat]cut [kat]cut [kat]řezat, krájet
D
dare [deə]dared [deəd]dared [deəd]odvážit se, troufat si
deal [di:l]dealt [delt]dealt [delt]jednat, obchodovat
dig [dig]dug [dag]dug [dag]kopat
do [du:]did [did]done [dan]dělat, konat
draw [dro:]drew [dru:]drawn [dro:n]kreslit, táhnout
dream [dri:m]dreamt [dremt]dreamt [dremt]snít, mít sen
drink [driŋk]drank [dræŋk]drunk [draŋk]pít
drive [draiv]drove [drouv]driven [drivn]jet, hnát
dwell [dwel]dwelt [dwelt]dwelt [dwelt]přebývat, trvat na čem
E
eat [i:t]ate [et, eit]eaten [i:tn]jíst
F
fall [fo:l]fell [fel]fallen [fo:lən]padat
feed [fi:d]fed [fed]fed [fed]živit, krmit
feel [fi:l]felt [felt]felt [felt]cítit se
fight [fait]fought [fo:t]fought [fo:t]bojovat
find [faind]found [faund]found [faund]nalézt
flee [fli:]fled [fled]fled [fled]prchat
fling [fliŋ]flung [flaŋ]flung [flaŋ]mrštit, házet
fly [flai]flew [flu:]flown [floun]létat
forbid [fəˈbid]forbade [fəˈbeid, fəˈbæd ]forbidden [fəˈbidn]zakázat
forecast [fo:ˈka:st]forecast [fo:ˈka:st]forecast [fo:ˈka:st]předpovídat
forget [fəˈget]forgot [fəˈgot]forgotten [fəˈgotn]zapomenout
forgive [fəˈgiv]forgave [fəˈgeiv]forgiven [fəˈgivn]odpustit
forsake [fəˈseik]forsook [fəˈsuk]forsaken [fəˈseikən]opustit
freeze [fri:z]froze [frouz]frozen [frouzn]mrznout
G
get [get]got [got]got [got]dostat se
give [giv]gave [geiv]given [givn]dát
go [gou]went [went]gone [gon]jít
grind [graind]ground [graund]ground [graund]brousit, mlít
grow [grou]grew [gru]grown [groun]růst
H
hang [hæŋ]hung [haŋ]hung [haŋ]viset, věšet
have [hæv]had [hæd]had [hæd]mít
hear [hiə]heard [hə:d]heard [hə:d]slyšet
hide [haid]hid [hid]hidden [hidn]skrývat se
hit [hit]hit [hit]hit [hit]udeřit, zasáhnout
hold [hould]held [held]held [held]držet
hurt [hə:t]hurt [hə:t]hurt [hə:t]ranit, ublížit
K
keep [ki:p]kept [kept]kept [kept]držet
kneel [ni:l]knelt [nelt]knelt [nelt]klečet
know [nou]knew [nju:]known [noun]vědět, znát
L
lay [lei]laid [leid]laid [leid]položit
lead [li:d]led [led]led [led]vést
lean [li:n]leant [lent]leant [lent]vyklánět se, opírat se
leap [li:p]leapt [lept]leapt [lept]skákat
learn [lə:n]learnt [lə:nt]learnt [lə:nt]učit se
leave [li:v]left [left]left [left]odjet
lend [lend]lent [lent]lent [lent]půjčit
let [let]let [let]let [let]nechat
lie [lai]lay [lei]lain [lein]ležet
light [lait]lit [lit]lit [lit]rozsvítit, zapálit
lose [lu:z]lost [lost]lost [lost]ztratit
M
make [meik]made [meid]made [meid]dělat, vyrábět
mean [mi:n]meant [ment]meant [ment]mínit, znamenat
meet [mi:t]met [met]met [met]potkat
P
pay [pei]paid [peid]paid [peid]platit
put [put]put [put]put [put]dát
R
read [ri:d]read [red]read [red]číst
ride [raid]rode [roud]ridden [ridn]jet (na něčem)
ring [riŋ]rang [ræŋ]rung [raŋ]zvonit
rise [raiz]rose [rouz]risen [rizn]stoupat, zvednout se
run [ran]ran [ræn]run [ran]běžet
S
say [sei]said [sed]said [sed]říci
see [si:]saw [so:]seen [si:n]vidět
seek [si:k]sought [so:t]sought [so:t]hledat, snažit se
sell [sel]sold [sould]sold [sould]prodávat
send [send]sent [sent]sent [sent]poslat
set [set]set [set]set [set]postavit, dát (něco někam)
sew [sou]sewed [soud]sewn [soun]šít
shake [šeik]shook [šuk]shaken [šeikən]třást
shave [šeiv]shaved [šeivd]shaved [šeivd]holit se
shed [šed]shed [šed]shed [šed]zhazovat, pouštět
shine [šain]shone [šon]shone [šon]svítit, zářit
shoot [šu:t]shot [šot]shot [šot]střílet
show [šou]showed [šoud]shown [šoun]ukázat
shrink [šriŋk]shrank [šræŋk]shrunk [šraŋk]scvrknout se
shut [šat]shut [šat]shut [šat]zavřít
sing [siŋ]sang [sæŋ]sung [saŋ ]zpívat
sink [siŋk]sank [sæŋk]sunk [saŋk]klesnout
sit [sit]sat [sæt]sat [sæt]sedět
sleep [sli:p]slept [slept]slept [slept]spát
slide [slaid]slid [slid]slid [slid]klouzat
slink [sliŋk]slunk [slaŋk]slunk [slaŋk]plížit se
slit [slit]slit [slit]slit [slit]rozříznout, rozpárat
smell [smel]smelt [smelt]smelt [smelt]čichat, páchnout
sow [sou]sowed [soud]sown [soud]sít, rozsévat
speak [spi:k]spoke [spouk]spoken [spoukən]mluvit
speed [spi:d]sped [sped]sped [sped]spěchat
spell [spel]spelt [spelt]spelt [spelt]hláskovat
spend [spend]spent [spent]spent [spent]strávit, utratit
spill [spil]spilt [spilt]spilt [spilt]rozlít
spin [spin]span [spæn]spun [span]příst
spit [spit]spat [spæt]spat [spæt]plivat
split [split]split [split]split [split]rozštípnout
spoil [spoil]spoilt [spoilt]spoilt [spoilt]zkazit, rozmazlit
spread [spred]spread [spred]spread [spred]prostřít, rozprostírat se
spring [spriŋ]sprang [spræŋ]sprung [spraŋ]skákat
stand [stænd]stood [stud]stood [stud]stát
steal [sti:l]stole [stoul]stolen [stoulən]krást
stick [stik]stuck [stak]stuck [stak]vězet, nalepit
sting [stiŋ]stung [staŋ]stung [staŋ]bodnout, uštknout
stink [stiŋk]stank [stæŋk]stunk [staŋk]zapáchat
strew [stru:]strewed [stru:d]strewn [stru:n]posypat
stride [straid]strode [stroud]stridden [stridn]kráčet
strike [straik]struck [strak]struck [strak]bít, tlouci
strive [straiv]strove [strouv]striven [strivn]usilovat, snažit se
swear [sweə]swore [swo:]sworn [swo:n]přísahat, klít
sweep [swi:p]swept [swept]swept [swept]mést
swell [swel]swelled [sweld]swollen [swouln]otéci, nafouknout se
swim [swim]swam [swæm]swum [swam]plavat
swing [swiŋ]swung [swaŋ]swung [swaŋ]houpat se
T
take [teik]took [tuk]taken [teikən]vzít, brát
teach [ti:č]taught [to:t]taught [to:t]učit, vyučovat
tear [teə]tore [to:]torn [to:n]trhat
tell [tel]told [tould]told [tould]říci, vyprávět
think [θiŋk]thought [θo:t]thought [θo:t]myslit
thrive [θraiv]throve [θrouv]thriven [θrivn]prospívat, prosperovat
throw [θrou]threw [θru:]thrown [θroun]házet
thrust [θrast]thrust [θrast]thrust [θrast]vstrčit, vrazit
tread [tred]trod [trod]trodden [trodn]šlápnout
U
understand [,andəˡstænd]undestood [,andəˡstud]understood [,andəˡstud]rozumět
W
wake [weik]woke [wouk]woken [woukən]vzbudit se
wear [weə]wore [wo:]worn [wo:n]nosit (na sobě)
weave [wi:v]wove [wouv]woven [wouvn]tkát
weep [wi:p]wept [wept]wept [wept]plakat
win [win]won [wan]won [wan]vyhrát, získat
wind [waind]wound [waund]wound [waund]vinout, natáčet
wring [riŋ]wrung [raŋ]wrung [raŋ]ždímat
write [rait]wrote [rout]written [ritn]psát